Od školního roku 2014/15 používáme ve třídách metodu tzv. Daily 5, též nazývanou inkluze (v angličtině „Universal Design for Learning“). Tato metoda je založena na individuálním přístupu k potřebám každého dítěte. Děti jsou od první třídy vedeny k tomu, aby se naučily přijmout odpovědnost za svůj vlastní pokrok ve studiu. Naším cílem je, aby žáci v průběhu svého vzdělávání získali potřebné dovednosti a návyky a vnitřní motivaci, která jim umožní se vzdělávat samostatně (v angličtině se tomu říká „self-directed learning“).

Žádná skupina není zcela homogenní

Každý student je v některých oblastech učiva silný a jiných se naopak potřebuje zdokonalit  – a to i v rámci jednoho předmětu.  Nejpoužívanějším způsobem, jak se s tímto faktem vypořádat je tzv. metoda “vyučování pro střed,” při které je vyučování cíleno na průměrného žáka v dané třídě nebo skupině.  Výsledkem je situace, kde jsou nejpokročilejší studenti drženi zpět a nejslabší vyučovanou látku těžko zvádají.  Tato situace se projevuje i ve třídách, které jsou rozděleny podle úrovně schopností žáků.  Nikomu ze studentů není poskytováno přesně to, co potřebuje a žádný z nich nemůže postupovat svým vlastním tempem.

Proč jsme začali používat přístup nazvaný The Daily 5 

Když jsme si uvědomili, že v každé skupině jsou žáci různých úrovní, začali jsme hledat metodologii, která by umožnila každému žákovi postupovat samostatně, vlastním tempem a pod individuálním vedením vyučujícího.  Výsledkem našeho hledání je metoda nazvaná The Daily 5.  Zaměřuje se na vyučování jazykové gramotnosti za pomoci pěti různých studijních aktivit, které jsou žáci schopni plnit samostatně, zatímco učitel se věnuje skupinkám o dvou až čtyřech dětech nebo pracuje se studenty individuálně.  The Daily 5 zahrnuje následující aktivity:

Read-to-Self (čtení pro sebe): žáci si potichu čtou podle své úrovně jazyka pro upevnění znalosti větné skladby, rozšíření slovní zásoby a zdokonalení plynulosti čtení.

Read-to-Someone (čtení někomu jinému): žáci pracují ve dvojicích, čtou jeden druhému pro zdokonalení plynulého mluveného projevu, výslovnosti a poslechových dovedností.

Writing Practice (psaní)

Word Work (práce se slovy): žáci se za pomoci různých aktivit učí nová slovíčka a jejich psanou podobu.

Listen to someone read (poslech čtení někoho jiného): žáci poslouchají příběhy čtené mnoha různými rodilími mluvčími, pro zdokonalení jejich schopnosti porozumění a výslovnosti mluvené angličtiny.

Metoda The Daily 5 umožňuje, aby každý žák pracoval na své vlastní úrovni, zatímco učitel si bere stranou jednotlivé žáky nebo malé skupinky o dvou až čtyřech žácích, kterým se věnuje individuálně. Každý žák má tak možnost postupovat svým tempem a bez starosti o to, jestli je považován za lepšího nebo horšího, než ostatní.

Proč nezačít používat The Daily 5 ve skupinkách rozdělených podle pokročilosti?

Velké množství vědeckého výzkumu jednoznančně prokazuje, že pokud se žáci považují za slabé, jejich výsledky zůstanou na nízké úrovni.  Vidíme to i ve vlastní praxi: pokud děti vnímají, že jsou zařazeny do slabší nebo do silnější skupiny, ovlivňuje to jejich přístup k sobě samým i k ostatním.  Vytvoření skupin žáků s různými úrovněmi vyloučí toto neužitečné a poškozující vnímání některých jako hloupých a jiných jako nadaných.