» Děti si angličtinu osvojují přirozenou cestou – podobně jako si osvojily mateřský jazyk. Jedná se o nepřímou, nepřekladovou metodu učení.

» Při výuce používáme mnoho nových metod. Jedna z nich je TPR (Total Physical Response), která je jednou z nejúspěšnějších metod ve výuce cizích jazyků. Jde o nepřímý, ale zároveň velmi účinný způsob učení. Učitel dává pokyny v angličtině a gesty či mimikou naznačuje, co je obsahem věty. Používá často pomůcky a obrázky, takže děti mohou různé pokyny slyšet a zároveň vidět a snáze pochopí, co znamenají. Spojí si tak sluchový a zrakový vjem a při opakovaných činnostech si je zafixují.

» Angličtina slouží jako nástroj pro komunikaci. S rodilým mluvčím se děti domluví pouze v angličtině. Asistenti mluví ve třídě také převážně anglicky. Jsou dobře proškoleni a vědí, kdy a jak a jestli vůbec mateřský jazyk použít.

» První setkání s výukou cizího jazyka bývá často určující pro další motivaci a chuť učit se. Proto zařazujeme do výuky co nejvíce her, říkanek, písniček a prvků dramatické výchovy. Při těchto činnostech získávají děti jazykové znalosti podvědomě a přitom daleko intenzivněji, než při běžném učení. Formou hry se radostně, přirozeně a bez jakéhokoli násilí naučí mnoho cizích slovíček a proniknou do zákonitostí základní gramatiky. Při hře lehce překonávají nejistotu a zábrany.

» Snažíme se pro děti vytvořit přátelské a bezpečné prostředí. Úzce spolupracujeme s třídními učiteli a administrativou školy, společně vytváříme pravidla a dbáme na jejich dodržování.

» Rodilí mluvčí do vyučovacího procesu přináší i svou kulturu, tradice a zvyklosti. Děti se tak učí i multikulturní výchově – poznávají tradice a zvyklosti anglofonních zemí a učí se vážit si kulturních rozdílů.