Tyto zásady se vztahují k veškerým službám a aktivitám UpWord English (dále jen UWE) včetně obsahu webových stránek https://upwordenglish.cz a popisují jakým způsobem UWE uchovává a zpracovává data, která nám poskytujete.

Používáním našich webových stránek, přihlášením k odběru newsletterů, zápisem do našich programů či jiným využíváním našich služeb vyjadřujete souhlas se zpracováním vašich osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a v souladu s platnou legislativou České republiky, především pak v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek.

1. Základní ustanovení

Správcem a zpracovatelem osobních údajů je program UpWord English, který funguje pod hlavičkou společnosti Rivenhill s.r.o. se sídlem Divoká Šárka 22/7, Praha 6 – Vokovice, 164 00. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze pod sp. zn. C 145074. Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Marek Mudřík, jednatel společnosti.

Subjektem osobních údajů se rozumí fyzická osoba, ke které se osobní údaje vztahují a která jakýmkoliv způsobem a ze své vlastní svobodné vůle využívá služeb poskytovaných UWE nebo je zaměstnancem či spolupracovníkem UWE.

2. Sběr informací

Shromažďujeme od vás informace, které nám poskytujete při registraci na našich webových stránkách (např. vyplněním dotazníků nebo formulářů), při komunikaci s námi skrze emailovou a písemnou korespondenci a telefonáty.
Shromážděné informace zahrnují vaše jméno, jméno vašeho dítěte, ročník nebo rok narození dítěte, e-mailovou adresu, fyzickou adresu, telefonní číslo.
Kromě toho automaticky dostáváme a zaznamenáváme informace z vašeho počítače a prohlížeče, včetně vaší IP adresy, atributy softwaru a hardwaru a navštívené stránky.

3. Použití informací

Informace, které požadujeme, shromažďujeme a zpracováváme, se primárně používají k tomu, abychom mohli uživatelům poskytnout požadovaný produkt nebo službu. Konkrétně můžeme použít vaše osobní údaje pro následující účely:

 • poskytování našich služeb nebo produktů, o které máte zájem;
 • poskytování informací nebo jiné podpory zákazníkům;
 • zodpovězení otázek ohledně našich služeb nebo reakce na stížnost;
 • podpora našich dalších programů, produktů nebo služeb, které by vás mohly zajímat (pokud jste takovouto komunikaci neodmítli);
 • zlepšování, testování a další provoz našich webových stránek;
 • provádění analýzy dat, výzkumu a dalšího zlepšování našich služeb;
 • dodržování právních povinností a pro další účely povolené nebo vyžadováné zákonem;
 • jiné účely na základě vámi poskytnutého souhlasu.

Zákonem povolené důvody zpracování a využití osobních údajů o našich uživatelích jsou (kromě jiného):

 • pokud uživatel poskytl souhlas;
 • pokud je to nezbytné pro plnění smlouvy, ke které je uživatel stranou;
 • zpracování je nezbytné pro splnění našich zákonných povinností;
 • zpracování je nezbytné k ochraně životních zájmů našich uživatelů nebo jiné fyzické osoby.
 • zpracování se provádí při prosazování našich oprávněných zájmů, pokud tyto zájmy neporušují práva našich uživatelů.

4. Zveřejnění informací třetím stranám

Jsme jedinými vlastníky shromážděných osobních informací a tyto údaje nebudou bez vašeho souhlasu poskytovány jakékoliv třetí staně s výjimkou následujicich případů:

 • kdy je to nezbytné ke splnění požadavku a/nebo transakce (např. zaslání objednávky)
 • kdy se jedná o sdílení informací na základě dohody s důvěryhodnou třetí stranou/obchodním partnerem (např. Škola online, služby spojené s vedením našeho podnikání nebo s provozem našich webových stránek) nebo
 • v případě, kdy to vyžaduje zákon.

Neosobní údaje mohou být poskytnuty třetím stranám pro marketingové účely, reklamní nebo jiné použití.

5. Ochrana osobních údajů

UWE využívá následující zabezpečení pro ochranu osobních údajů:

 • shromažďování pouze nezbytných osobní údajů
 • uložení dokumentů podle spisového a skartačního řádu
 • periodická skartace nepotřebných údajů
 • přístup k osobním údajům mají pouze zaměstnanci, kteří je potřebují k výkonu práce (například účetnictví nebo zákaznický servis).
 • osobní odpovědnost osob zachovávat o těchto údajích mlčenlivost a neposkytovat je osobám mimo výchovně vzdělávací proces
 • používání zabezpečení webových stránek včetně VPN, šifrování informací přenášených online a zabezpečení offline informací pomocí hesel.

6. Používání cookies

Webové stránky UWE (https://upwordenglish.cz) používají soubory cookie (malé textové soubory, které jsou umístěny na vašem počítači a pomáhají webové prezentaci poskytovat kvalitnější uživatelské prostředí). Soubory cookie se obecně používají k uchování uživatelských předvoleb, k ukládání informací a k poskytnutí anonymizovaných údajů aplikacím třetích stran (např. Google Analytics). Soubory cookie zpravidla zkvalitňují proces prohlížení stránek, máte však možnost je na těchto a dalších stránkách vypnou. Nejúčinnějším způsobem je zakázat cookies ve vašem prohlížeči.

7. Práva subjektů osobních údajů

 • Máte právo požádat o informaci ohledně zpracování vašich osobních údajů, jakož i další informace a kopie údajů v souladu s čl. 15 GDPR.
 • Máte právo požadovat vyplnění údajů, které se vás týkají, nebo opravu nesprávných údajů, které se vás týkají.
 • Máte právo požadovat, aby byly příslušné údaje odstraněny nebo alternativně požadovat omezení zpracování vašich údajů v souladu s čl. 18 GDPR.
 • Máte právo požadovat, aby vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, byly získány v souladu s čl. 20 GDPR
 • Čl. 77 GDPR zaručuje vaše právo podat stížnost u příslušného dozorčího orgánu.

Žádost subjektu údajů vyřizuje UWE bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce bezplatně. Pouze v případě, kdy jsou žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může UWE rozhodnout o uložení přiměřeného poplatku, nebo odmítnout žádosti vyhovět. Zjevnou nedůvodnost dokládá správce. V takovém případě se výše poplatku řídí sazebníkem úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

8. Pořizování záznamu distanční výuky

1. Účelem zpracování osobních údajů při pořizování záznamu hodin výuky je oprávněný zájem UpWord English při zajišťování distanční výuky.
2. Před začátkem hodiny budou účastníci informováni, zda se bude nahrávat.
3. Nahrané vyučovací hodiny budou k dispozici vždy pouze ve třídě (skupině) žáků, kterým je tato hodina určena.
3. Nahrávky budou uloženy ve firmě poskytující výuku a nebudou předávány ani poskytovány dalším subjektům.
4. Firma provede technická a organizační opatření, aby nahrané hodiny byly dostupné pouze oprávněným osobám (vyučující, žáci, případně zákonní zástupci žáků).

Jak nás můžete kontaktovat?

V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů prosím napište na emailovou adresu office@upwordenglish.cz nebo na naši korespondenční adresu: Divoká Šárka 22/7, Praha 6 – Vokovice, 164 00. V této souvislosti bychom vás chtěli upozornit, že můžeme chtít, abyste nám vhodným způsobem prokázali vaši totožnost, abychom si mohli ověřit vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k vašim osobním údajům.