ELF je zkratka pro English Learning & Fun, tedy zábavná výuka angličtiny.

ELF je unikátní výukový program anglického jazyka určený speciálně pro děti předškolního věku. Naši kvalifikovaní rodilí mluvčí povedou výuku tak, aby byla pro malé děti zábavná, efektivní a příjemná. Vaše dítě se naučí nejen mnoho „základních věcí“, ale získá také neocenitelné zkušenosti s výukou a prací s rodilými mluvčími. Naším cílem je v dětech probudit zájem o anglický jazyk, v tomto věku vytvořit především jeho pasívní znalost, t.j. porozumění bez nutnosti překladu do mateřského jazyka.


Organizace školního roku 

Vyučující
Azaria Marsden a Mája Chadimová

Kdy
Úterý – 8:00-9:00
Čtvrtek – 8:00-9:00
První hodina se bude konat 15. září. Výuka se nekoná v době státních svátků a školních prázdnin, viz Termínovník na našich stránkách.

Rodiče vždy děti přivádí ráno před školu (není možné před výukou pobývat ve školce).
Po skončení výuky asistentky děti odvádějí do školky.

Cena
6 120 Kč na pololetí

Děti přijímáme nehledě na jejich úroveň angličtiny, přednost mají předškoláci a sourozenci dětí v programu UpWord English. V tomto školním roce počítáme s 2 skupinami po maximálně 14 dětech. Skupina může být otevřena při přihlášení minimálně 8 dětí. Zda je v programu ELF ještě místo, se dozvíte po vyplnění přihlášky.

Máte-li zájem o program ELF, vyplňte prosím přihlášku:

Proč právě ELF?

Naším cílem je, aby první zkušenosti, které dítě s výukou angličtiny získá, byly pozitivní. Proto jsou lekce zaměřené tak, aby byly zábavné a motivující. ELF také pomůže vašemu dítěti lépe se připravit do budoucna na výuku angličtiny na základní škole. Výzkumy ukazují, že děti mají přirozenou schopnost učit se jazyky a tato činnost je nijak nepřetěžuje. Naopak, výuka cizímu jazyku je součástí celistvého vývoje dítěte a rozvíjí u dětí mnoho dalších schopností a dovedností, např.vizuální vnímání, rozvíjí motorické dovednosti a logické uvažování. Pro děti však musí být výuka podávána zábavnou formou – hrou nikdy nekončící, probíhající v přátelské a příjemné atmosféře.

Výuka v tomto věku je založena zejména na mluvení a poslechu a doprovázena pohybovými, výtvarnými či jinými aktivitami. Děti se nejprve učí formou Total physical response (TPR), což znamená, že reagují na na pokyn lektora tělesným pohybem nebo jiným způsobem. Metoda TPR je jednou z nejúspěšnějších ve výuce cizích jazyků a je založena na stejných principech jako učení se mateřskému jazyku. Děti se přirozeně učí bez překládání pokynů do mateřského jazyka a bez znalosti gramatických struktur. Významu slov a celých pokynů porozumí z kontextu, mimických výrazů, pohybového znázornění, barvy hlasu a gest.

Přestože děti neumějí zpočátku samy aktivně formulovat slovní sdělení, reagují na určité výzvy a podněty. Jedná se o nepřímé, ale zároveň velmi účinné způsoby učení. Například na výzvy Turn around – Sit down reagují děti adekvátní pohybovou reakcí – otočí se a sednou si. Pasivně odposlouchaná slovní zásoba přechází častým opakováním pohybových akcí zcela přirozeně „bez učení“ v aktivní znalost slov a vět.

Nezbytným předpokladem mluvení je aktivní poslech. Během poslechu si děti tvoří první jazykovou mapu. Základy mateřského (a stejně tak i cizího) jazyka si děti do této mapy ukládají mnohem dříve, než jsou samy schopny aktivně komunikovat. Kolem věku šesti měsíců začínají fyzicky reagovat na slovní pokyny, přestože samy ještě nejsou schopny porozumění vyjádřit slovy. Žádný rozumný rodič v tomto stádiu neočekává, že dítě bude gramaticky správně a plynule mluvit. Stejně tak neočekáváme, že děti budou od počátku mluvit cizím jazykem bezchybně. Chyby nejsou překážkou v komunikaci. V tom se děti liší od dospělých, kteří mívají komunikační zábrany a cítí se mnohdy provinile, když používají nedokonalé gramatické tvary. Vytvářejí se tak komunikační bloky, které se těžko odbourávají. Metoda TPR pomáhá dětem překonat nejistotu a zábrany.

ELF je součástí širšího neziskového anglického vzdělávacího projektu UpWord English. Na ELF navazuje program v ZŠ Hanspaulka a je tedy výbornou přípravou pro náš hlavní program ve škole. Děti si osvojí styl výuky a způsob komunikace s rodilým mluvčím, takže výuku angličtiny na ZŠ budou zvládat bez obtíží a komunikace v angličtině jim bude připadat zcela přirozená.